back.jpg12.jpgnext.jpg


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้สนใจ