back.jpg16.jpgnext.jpg

DSC01715.JPG

ดร.ทศพร แสงสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail:sthosporn @yahoo.com


37.gif