ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์ เรียกเป็นภาษาสามัญว่า ตรา ในปัจจุบัน หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนและเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด
กำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในยุโรป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์ เรียกเป็นภาษาสามัญว่าตรา ในปัจจุบันนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีกำเนิดช้านานในประเทศต่าง ๆ เช่น โปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นบำเหน็จความกล้าหาญในการสงครามระหว่างชาวโปรตุเกสกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามผู้รุกรานประเทศโปรตุเกส เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของโปรตุเกสที่ชื่อ The Order of Aviz นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ตรงกับ พ.ศ.๑๖๘๓ (ค.ศ.๑๑๔๐) ซึ่งก็เป็นช่วงก่อนสร้างกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเอเชีย
ประเทศทั้งหลายในเอเชียนี้ ต่างก็มีเครื่องประดับสำหรับแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบมาตั้งแต่ครั้งโบราณมาด้วยกันทุกประเทศ แต่ใช้เป็นเครื่องหมายอย่างอื่น การใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกนั้น ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย ต่อจากนั้นประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนจึงได้จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น โดยประเทศญี่ปุ่นได้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลแรกขึ้นชื่อ The Order of the Rising Sun เมื่อ พ.ศ. 2418 (ค.ศ.1875) และต่อมาในประเทศจีนได้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ The Order ofDouble Dragon เมื่อ พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1881) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสองตระกูลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการสถาปนา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย ซึ่งได้มีการสร้างเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2400