back.jpg8.jpgnext.jpg

การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ไทย

การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อพระหัตถ์เครื่องราชอิสริยาภาณ์ที่รับพระราชทานต่อพระหัตถ์ มีดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
พระราชทานในวโรกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมท่ามกลางมวลสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งราชกรัณยสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย
พระราชทานในวโรกาสที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน แต่บางโอกาสก็อาจพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่นๆ ด้วย เช่น เครื่องขัตติยราชิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสองตระกูลนี้ จะพระราชทานในช่วงเวลาที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมีเวลาประมาณ 45 นาที แต่จำผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในสองตระกูลนี้มีจำนวนมาก ดังนั้น โดยประเพณีปฏิบัติรัฐบาลจะนำความรู้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานประจำปีจำนวนไม่เกิน 100 ท่าน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในการพระราชพิธีดังกล่าว และจะขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้รับพระราชทานนอกจากจำนวนดังกล่าวเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในโอกาสต่อไป ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
การที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ซึ่งพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้สถาปนาพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาภายหลังการเข้ารับพระราชทาน
พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจะกระทำ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนสถานที่พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีนั้น สุดแต่จะทรงพระกรุณา ให้กำหนดเป็นคราวๆ ไป เช่น ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธีนี้คือ มวลสมาชิกผู้ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีมาก่อน และจะต้องดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเพื่อกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนร่วมกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทุกครั้งภายหลังการเข้าเฝ้าฯ

เหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ
พระราชทานแก่บุคคลที่รับราชการส่วนพระองค์ตามโอกาสอันสมควร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หรือศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต การนัดหมายให้เข้ารับพระราชทาน ตลอกจนการขานชื่อเบิกตัวเข้ารับพระราชทาน เจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการจะเป็นผู้ปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อพระหัตถ์
การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ย่อมเป็นการปฏิบัติที่มีความสำคัญเป็นพิเศษอยู่ ซึ่งควรต้องระมัดระวังในการเข้าไปและถอยออกให้เป็นจังหวะเรียบร้อย หากกระทำได้โดยเรียบร้อยเป็นอันดีแล้ว ก็ย่อมจะเป็นที่เชิดชูพระเกียรติยศ ฉะนั้น จึงควรจะได้รับทราบวิธีปฏิบัติพอเป็นแนวทางไว้ด้วย คือ

1. การแต่งกายและเวลา
ผู้จะเข้ารับพระราชทานฯ จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกำหนดนัดหมายทางการ และควนไปถึงเข้าเฝ้าฯ ก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อได้พบและซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. การถวายคำนับก่อนจะเข้ารับพระราชทาน
ก่อนจะเข้ารับพระราชทาน ต้องผินหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ประทับ ก้มศีรษะถวายคำนับครั้งหนึ่ง แล้วเดินตรงเข้าไปหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับ เว้นระยะสัก 3 ก้าว ก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง แล้วสืบเท้าเข้าไปในระยะพอที่จะรับพระราชทานสิ่งพระราชทานได้โดยไม่ต้องเอื้อม คุกเข่าซ้ายลงตั้งเข่าขวาไว้ เมื่อพระราชทานยกมือขวาเอางานรับพระราชทาน

3. การถวายคำนับเมื่อรับพระราชทานเสร็จ
เมื่อรับพระราชทานเสร็จแล้ว จึงถอยออกไปในระยะเท่ากับเมื่อเข้ามา ยืนตรงขึ้น ก้มศีรษะถวายคำนับครั้งหนึ่ง แล้วเดินถอยหลังออกไปตามทางเดินในระยะสัก 3 ก้าว 5 ก้าว หรือ 7 ก้าว ตามควรแก่สถานที่ หยุดตรง ก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับหลังเดินออกไป

4. ผู้เข้ารับพระราชทานฝ่ายใน
ผู้เข้ารับพระราชทานฝ่ายในพึงปฏิบัติอนุโลมตามฝ่ายหน้า เว้นแต่วิธีถวายคำนับให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของฝ่ายใน

Untitled-9.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2531ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
1.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายบดี จุณณานนท์ ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2533รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นมหาโยธิน แก่ พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533


การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้แทนพระองค์เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ลงมาจนถึงชั้นเหรียญเงิน มีผู้ได้รับพระราชทานเป็นจำนวนมาก เหลือวิสัยที่จะจัดให้เข้ารับพระราชทานต่อพระหัตถ์ได้ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานมอบกระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัดเพื่อเจ้ากระทรวง ทบวง กรม จะได้มอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในโอสานอันควร เช่น ในวันสนาปนากระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ เป็นต้น
การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องหมายตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้น ควรจัดการมอบเป็นพิธีการให้สมแก่เกียรติยศ
1. การจัดห้องพิธี
ภายในห้องพิธี ต้องประดิษฐานพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชา ตั้งแท่นธงชาติทางด้านขวาของโต๊ะหมู่บูชา ทางด้านซ้ายประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนเก้าอี้ของประธานในพิธี (เจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการซึ่งจะมาเป็นผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้ตั้งเยื้องไปอีกทางหนึ่งของห้อง อย่าให้บังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันขาด ผู้ที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยืนเข้าแถวตามลำดับ

2. การแต่งกาย
ผู้ทำหน้าที่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนั้น ในพิธีจึงต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ทั้งตัวผู้เป็นประธาน และผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. วิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์1. เมื่อประธานในพิธีมาถึงและเข้าสู่ห้องพิธี ให้ทุกคนในห้องนั้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดงความเคารพ) ประธานในพิธีเดินตรงไปยังที่บูชา จุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัย คำนับธงชาติ และถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจึงเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าที่นั่งที่จัดไว้ ทุกคนที่อยู่ในห้องพิธีทำความเคารพด้วยวิธีก้มศีรษะลงคำนับ ประธานเคารพตอบแล้วจึงนั่งลงได้ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ผู้เป็นประธานยืนมอบ เว้นไว้แต่ในสถานที่ที่จัดให้เป็นผู้เป็นประธานอยู่บนเวที ผู้รับมอบอยู่เบื้องล่าง ผู้เป็นประธานจึงนั่งมอบ

2. เมื่อก้าวออกจากแถว ให้เดินตรงไปหยุดอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาในระยะอันควร แล้วทำความเคารพโดยวิธีก้มศีรษะ 1 ครั้ง เป็นการเคารพสิ่งสักการะทั้ง 3 คือ พระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์รวมกัน แล้วจึงเดินเข้าไปทำความเคารพประธานในพิธีในระยะห่างพอควร คือ ประมาณ 3 ก้าว จากนั้นจึงสืบเท้าเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับให้ยืนรับและไม่ต้องเอางาน

3. เมื่อได้รับแล้ว ก้มศีรษะลงทำความเคารพประธานครั้งหนึ่ง แล้วก้าวถอยหลังออกมาประมาณ 3 ก้าว หยุดยืนหันหน้าไปทางที่บูชา ก้มศีรษะลงคำนับสิ่งสักการะทั้ง 3 อักครั้งหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับไปยืนอยู่ตามตำแหน่งเดิมในอิริยาบถที่ถือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สูงระดับเอวตลอดเวลา ทั้งนี้ จนกว่าจะเสร็จพิธี

รูปภาพ


นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ) มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล